TT Ads

Vasai Janata Sahakari Bank Ltd Vasai Road W IFSC Code .

BANK NAME IFSC OFFICE ADDRESS DISTRICT CITY STATE PHONE
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000001 RTGS-HO MRUDGANDH AZAD ROAD
PARNAKA
VASAI (WEST)

PALGHAR

MAHARASHTRA 401201

PALGHAR VASAI MAHARASHTRA 2308898
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000002 VASAI 1 ST FLOOR
SHIVALIK APT
VASAI
PALGHAR VASAI MAHARASHTRA 2307076
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000003 NILEMORE RGTNPZTPRNPW PALGHAR NALASOPARA MAHARASHTRA 2402245
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000004 TULINJ MDGSCLRGRTLSE PALGHAR NALASOPARA MAHARASHTRA 2432286
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000005 BHAYANDER RNHO.RLNH(E THANE BHAYANDER MAHARASHTRA 28042153
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000006 NAVGHAR CBSICSVSI() PALGHAR VASAI E MAHARASHTRA 2392531
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000007 BOISAR HNRN.RLNBR() PALGHAR BOISAR MAHARASHTRA 653397
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000008 DAHISAR UURTOOI(E) MUMBAI DAHISAR E MAHARASHTRA 28966790
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000009 VIRAR E FHGIZVI(E PALGHAR VIRAR E MAHARASHTRA 2520134
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000010 DAHANU ROAD BGBOEMOIEDUW PALGHAR DAHANU RD MAHARASHTRA 220220
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000011 VASAI ROAD W /0
AKEA
AA
AAW
PALGHAR VASAI RD W MAHARASHTRA 2349911
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000012 VIRAR W TFLHDHNT() PALGHAR VIRAR W MAHARASHTRA 2500202
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000013 BHYANDER W 0DL-L.LIEST() THANE BHAYANDER W MAHARASHTRA 28152154
VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD VASJ0000014 PALGHAR AUULX
SHN121
AL()
PALGHAR PALGHAR W MAHARASHTRA 250555
TT Ads